Algemene voorwaarden Kwantum

Detailleur Kristien

Artikel 1: Algemeen

De firma van Detailleur Kristien met als commerciële benaming Kwantum is gevestigd te Oostkamp, Hazelaarstraat 9 met BTW-nummer BE 0791.022.528 en e-mailadres: info@hidesignbenelux.com

Artikel 2: Toepassing

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Detailleur Kristien/Kwantum en de koper/klant.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. Als er door de koper/klant opdracht gegeven wordt aan Kwantum om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die bindend is (Wet Koop op Afstand).

4. Door het gebruik van de internetsite www.hidesignbenelux.be alsook www.hidesignbenelux.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper/ klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeldt op de internetsite.

5. Kwantum heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 3: Aanbiedingen/Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen/overeenkomsten van Kwantum zijn vrijblijvend. Kwantum houdt zich het recht voorprijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de artikelen. Kwantum heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is of niet meer te leveren is.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van Kwantum is verstuurd.

3. De klant en Kwantum komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

4. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kwantum dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling

5. De voorraad van de webshop wordt dagelijks automatisch bijgewerkt. Mocht het onverhoopt voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. hiervan op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren. Kwantum zal in dat geval binnen 4 werkdagen voor terugbetaling zorgen.

Artikel 4: Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

2. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van de verzending vindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4. Kwantum kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van menselijk of technisch falen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Betaling

1. Bij een bestelling via de internetsite van Kwantum geschiedt betaling d.m.v. overschrijving bij de bank van uw keuze, overschrijving op ons bankrekeningnummer IBAN BE07 7387 1227 5466 ( BIC KREDBEBB) .

2. Voor transport buiten België en Nederland brengen wij altijd kosten in rekening. Voor transport binnen België en Nederland portvrij vanaf 300 euro exclusief BTW.

3. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan is Kwantum bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

4. Na een door u geplaatste bestelling ontvangt u een factuur, u schrijft pas over nadat u de factuur hebt ontvangen.

Artikel 6: Levering/Levertijd

1. De door Kwantum opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien de maximale levertijd zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houdt nemen wij contact met u op en bieden wij u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden na ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op uw bankrekening. Kwantum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.

3. Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijze derde wordt gebracht.

4. Kwantum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden als gevolg van een door de klant foutief opgegeven woonadres.

5. Kwantum is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten die hiervoor gemaakt worden zijn ten laste van Kwantum.

Artikel 7: Herroepingsrecht/Ruilen en Retourneren

1. U mag een geleverd artikel binnen 14 dagen na ontvangst aan Kwantum terugzenden, buiten deze termijn kunnen wij geen retours meer aanvaarden.

2. Terugzenden geschiedt uitsluitend in de originele verpakking, de verzendkosten zijn voor uw rekening. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Kwantum niet geaccepteerd. Voordat u de artikelen retour zendt, dient u dit eerst te melden via info@hidesignbenelux.com, wij zullen dan binnen 3 werkdagen contact met u opnemen.

3. Wanneer de retourzending in goede staat is ontvangen wordt het bedrag van de zending binnen 14 dagen teruggestort op uw bankrekening. Gelieve uw adres- en bankgegevens in de retourzending bij te voegen.

4. Geen reden voor retournering zijn: levering van artikelen met (bedrijfs)logo. Daarnaast geldt: leer is een natuurproduct en onderlinge verschillen in zichtbare nerven, poriën, littekens en insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en kunnen geen reden zijn om een levering af te wijzen.

Artikel 8: Garantie

1. Bestelt u een artikel bij Kwantum, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft Kwantum 1 jaar garantie.

2. Dit geldt niet voor slijtage door intensief gebruik. Leer is een natuurproduct, een levend materiaal dat ademt en flexibel is. De zichtbare nerven, poriën, littekens, insectenbeten en lichte kleurverschillen in de huid typeren de echtheid van het lederen artikel. Dit zijn geen materiaalfouten; de natuur heeft zijn handtekening achtergelaten. Kwantum wijst iedere aansprakelijkheid hiervoor af.

Artikel 9: Privacy

1. Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt, tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.

Artikel 10: Website

1. Kwantum doet zijn best om de website up-to-date te houden, echter kan het voor komen dat een product onverhoopt niet leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

2. Alle producten die u op onze website aantreft kunnen fouten bevatten, Kwantum kan niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.

3. Kwantum is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade indien de website in welke gevallen dan ook niet goed functioneert.

Artikel 11: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wetwordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, niet voorzien, waarop Kwantum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kwantum niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Kwantum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert.

4. Beide partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12: Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Kwantum is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2. Niettemin heeft Kwantum het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Artikel 14: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Brugge.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.